Chức năng nhiệm vụ ban cố vấn

Chức năng nhiệm vụ ban cố vấn

 

Ban cố vấn là nơi tham mưu, tư vấn, giúp việc cho Viện trưởng trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc

– Xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định về hoạt động khoa học kỹ thuật của Viện

– Kế hoạch phát triển chuyên môn đội ngũ chuyên gia của Viện

– Định hướng phát triển của Viện, kế hoạch hoạt động của Viện, đề xuất kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ khoa học kỹ thuật của Viện

– Đánh giá công tác quản lý, hoạt động của các phòng ban, chi nhánh, các đơn vị trực thuộc trong viện

  1. Nhiệm vụ của Ban cố vấn:

Tham mưu, cố vấn viện trưởng hoạch định chiến lược hoạt động và phát triển dài hạn của viện về:

+ Phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ hoạt động hàng năm và 5 năm của viện (kế hoạch ngắn hạn và dài hạn)

+ Những vấn đề có liên quan đến nội dung, chương trình các chuyên ngành của viện

+ Tư vấn việc thành lập các chi nhánh của Viện

+ Xây dựng kế hoạch hợp tác đào tạo Viện với các đơn vị trong và ngoài nước

+ Xem xét các đề xuất danh mục nhiệm vụ trong hoạt động của các phòng ban. Tư vấn, phản biện với Viện trưởng các nhiệm vụ liên quan đến phát triển nhà trường, phát triển các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương

+ Đề xuất phương hướng sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng nhân sự của viện

 

  1. Trách nhiệm của Ban cố vấn

– Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tất cả các hoạt động của Viện và báo cáo cho Viện trưởng

Chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các ý kiến tư vấn và những kiến nghị của mình

Xem xét các bản kế hoạch, các đề nghị, ý kiến của các phòng ban, tổng hợp báo cáo kết quả, và tham vấn cho viện trưởng

Đề xuất và kiến nghị với Viện trưởng về những vấn đề có liên quan đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động của Viện

Thông tin về những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Ban cố vấn

…………………………………………………………………………….

 

 

 

Copyrights © 2019 VITAD-AGRI All Rights Reserved.

X