Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Đồng Khoa Học

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 

Điều 1. Hội đồng Khoa học và Công nghệ Viện ứng dụng công nghệ và phát triển nông nghiệp Việt Nam (sau đây viết tắt là Hội đồng) là tổ chức tư vấn cho Ban lãnh đạo về công tác Khoa học và Công nghệ ở Viện.

 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ góp ý và đề xuất ý kiến về các vấn đề sau:

 1. Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước về khoa học và công nghệ được cụ thể hóa vào điều kiện của Viện.
 2. Phương hướng phát triển khoa học, công nghệ của Viện.
 3. Nhiệm vụ, nội dung chủ yếu của kế hoạch khoa học công nghệ. Đặc biệt là việc chuyển giao công nghệ và áp dụng các thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật cho nông nghiệp Việt Nam.
 4. Phương hướng và biện pháp đào tạo, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật của Viện.
 5. Kiến nghị khen thưởng các sáng kiến, các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ có giá trị và những kỹ thuật tiến bộ thuộc thẩm quyền của Viện.
 6. Nội dung và biện pháp phối hợp lực lượng khoa học và công nghệ giữa các đơn vị trên địa bàn cả nước… nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, khoa học và kỹ thuật trong nông nghiệp Việt Nam.
 7. Các vấn đề khác theo yêu cầu của Viện trưởng.

 

Điều 3.  Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng:

 1. Được dự các cuộc họp thảo luận về phương hướng và kế hoạch phát triển của Viện.
 2. Được cung cấp các tài liệu cho các cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 quy chế này.
 3. Đảm bảo các điều kiện cần thiết và các chế độ qui định để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng.
 4. Chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các ý kiến tư vấn và kiến nghị của mình.

5. và…………………………………………….

 

 

 

Copyrights © 2019 VITAD-AGRI All Rights Reserved.

X