Chức năng, nhiệm vụ Ban Hành chính Tổng hợp

Chức năng, nhiệm vụ Ban Hành chính Tổng hợp

 

  1. Chức năng

– Tham mưu, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện công tác tổng hợp, thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ, cấp phát thư báo; quản lý, các hoạt động lễ tân, phục vụ, các phương tiện vận tải.

– Đảm bảo thông tin liên lạc giữa Lãnh đạo Viện với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Viện.

  1. Nhiệm vụ

– Tham mưu cho Viện trưởng công tác cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính hàng năm. Ban hành các văn bản, biểu mẫu thực hiện công tác cải cách hành chính và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện.

– Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp của Viện

– Theo dõi, làm tốt công tác thông tin giữa Viện và các đơn vị cộng tác

– Tham mưu ban hành các văn bản của Viện theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng gồm: Quy chế, quy định, kế hoạch, công văn, chương trình công tác, thông báo, thông tri triệu tập, hướng dẫn tổ chức các hoạt động.

– Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ theo uỷ quyền của Viện trưởng

– Kiểm tra thể thức, tính hợp pháp của công văn đi; trình duyệt, ký, nhân bản đúng số lượng, vào sổ theo dõi và gửi các công văn đi.

– Thực hiện công tác lưu trữ chính xác, khoa học, đầy đủ công văn đi, đến; định kỳ đóng thành tập, đưa vào kho lưu trữ, cất giữ và phục vụ kịp thời, chính xác cho việc khai thác tài liệu.

– Bảo quản, sử dụng con dấu của Viện, đảm bảo nguyên tắc chế độ bảo mật của Viện.

– Thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản và chuyển công văn, tài liệu, thư báo, bưu phẩm, điện tín… đúng địa chỉ, chính xác, kịp thời.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Và…………………………………………………………………

 

 

 

Copyrights © 2019 VITAD-AGRI All Rights Reserved.

X