VITAD-AGRI

Viện ứng dụng công nghệ & phát triển nông nghiệp Việt Nam

19 Tháng Ba, 2021
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Viện ứng dụng công nghệ và phát triển nông nghiệp Việt Nam với Hội nông dân tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VITAD AGRI) VÀ HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 18/03/2021, Viện Ứng dụng công nghệ và phát triển nông nghiệp Việt Nam và Hội nông dân tỉnh Hòa Bình đã ký kết Biên bản hợp tác chiến lược.

Hình ảnh: Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Viện Ứng dụng công nghệ và phát triển nông nghiệp Việt Nam (Vitad Agri) và Hội nông dân tỉnh Hòa Bình.

Hình ảnh: Thành viên Viện và Hội nông dân tỉnh Hòa Bình đi thăm vườn cam canh tác hữu cơ tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Hình ảnh: Cam tại vườn cam V2 chín muộn theo phương pháp canh tác hữu cơ tại Cao Phong – Hòa Bình

 


Comment Form

Copyrights © 2019 VITAD-AGRI All Rights Reserved.

X